مفهوم تگ ها در HTML5
تگ های HTML  برای نشانه گذاری در صفحه به کار می روند و باعث می شوند که مرورگر بتواند تشخیص دهد هر بخش چه نوع عنصری است.هر تگ HTML ، یک بخش ابتدایی و یک بخش انتهایی دارد که هم نام بوده و به صورت استاندارد به شکل زیر است:

<تگ انتها/> محتویات <تگ ابتدا>

مثال:


<body> ..... </body>

تگ ابتدایی مشخص کننده آغاز تگ و تگ انتهایی مشحص کننده انتهای تگ است.هر تگ HTML ، باید حتما در ادامه  با یک تگ پایانی بسته شود.کلیه نوشته ها در بین دو تگ محتویات تگ را تشکیل می دهند.

خواص تگ های HTML5
هر تگ دارای مجومعه ای از خواص است که ویژگی های آن تگ را تعیین می کند.هر یک از این خواص را می توان درون تگ ابتدایی نوشت و آن را معرفی کرد.در ادامه آموزش های دیگر خواص هر تگ بیان می شود.
برای مثال تگ table  دارای خاصیتی به نام border است که به دور جدول کادر یا حاشیه ایجاد می کند و مقدار دهی آن به صورت زیر است:


</table> محتویات <"table border="1>

نکته: در هنگام تعریف  باید بین خاصیت و تگ آن علامت = قرار داده و همچنین مقدار ها باید درون " " نوشته شوند.
نکته: تگ های html به بزرگ یا کوچک بودن حروف حساس نیستند یعنی تگ <b>  با تگ <B> برابر است.
 
نکات مهم :
  • می توان یک تگ را در تگ ابتدایی نیز بست برا این کار باید از علامت / بعد از نام تگ و خواص مورد نظر تایید شده استفاده کنیم.در این حالت متن یا تگ دیگری نمی توان برای محتویات آن در نظر گرفت.
  • هر تگ html محتویات درون خود را تحت تاثیر قرار می دهد.برای مثال تگ <b> برای توپر کردن نوشته به کار می رود و چناچنه متنی بین <B> , </B> قرار بگیرد توپر یا BOLD  می شود. 
خصوصیات تگ ها در قسمت بعد معرفی می شود.